Miejsca składania wniosków i odbierania paszportów - Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie - Portal Gov.pl (2024)

Miejsca składania wniosków i odbierania paszportów

Złożenie wniosku paszportowego oraz odbiór gotowego paszportu możliwy jest bez rezerwacji terminu wizyty– dotyczy punktów paszportowych zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy i w delegaturach MUW w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu i Siedlcach.

W punktach funkcjonują systemy kolejkowe – ilość numerków w wybranym dniu jest ograniczona (nie dot. punktu paszportowego w Ostrołęce).

W punktach paszportowych w dzielnicach: Bemowo, Bielany, Praga Południe, Ursynów, Ursus i Żoliborz udostępniona została możliwość rezerwacji terminu wizyty na złożenie wniosku paszportowego lub odbiór gotowego paszportu przez stronę Urzędu m.st. Warszawy

System rezerwacji wizyt m.st. Warszawy – ilość numerków jest ograniczona. Strona nie jest obsługiwana przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie.

Informacje dot. obsługi klientów w punktach paszportowych zlokalizowanych w Legionowie, Łomiankach, Mińsku Mazowieckim, Otwocku, Ożarowie Mazowieckim, Piasecznie, Pruszkowie, Wołominie oraz Garwolinie dostępne są na stronach internetowych powiatów/gmin (bezpośrednie linki do stron poniżej).

Wnioski o wydanie paszportu można składać wyłącznie osobiście w:

 • Referacie Paszportowym nr 1, ul. Krucza 5/11 w Warszawie,

- w poniedziałki w godz. 10:00 - 17:30, od wtorku do piątku w godz. 8:00 - 15:30

- możliwość dokonania opłaty we wpłatomacie - płatność kartą płatniczą

 • Referacie Paszportowym nr 3 przy ul.Floriańskiej 10 w Warszawie

- w poniedziałki w godz. 10:00 - 17:30, od wtorku do piątku w godz. 8:00 - 15:30

- możliwość dokonania opłaty we wpłatomacie - płatność kartą płatniczą

 • Referacie Paszportowym nr 4, ul. KEN 61 w Warszawie

- w poniedziałki w godz. 10:00 - 17:30, od wtorku do piątku w godz. 8:00 - 15:30

- możliwość dokonania opłaty we wpłatomacie - płatność kartą płatniczą

 • Terenowym Punkcie Paszportowym w Urzędzie Dzielnicy Bemowo

- w poniedziałki w godz. 10:00 - 17:30, od wtorku do piątku w godz. 8:00 - 15:30

 • Terenowym Punkcie Paszportowym w Urzędzie Dzielnicy Bielany

- w poniedziałki w godz. 10:00 - 17:30, od wtorku do piątku w godz. 8:00 - 15:30

 • Terenowym Punkcie Paszportowym w Urzędzie Dzielnicy Praga Południe

- w poniedziałki w godz. 10:00 - 17:30, od wtorku do piątku w godz. 8:00 - 15:30

 • Terenowym Punkcie Paszportowym w Urzędzie Dzielnicy Ursus

- w poniedziałki w godz. 10:00 - 17:30, od wtorku do piątku w godz. 8:00 - 15:30

 • Terenowym Punkcie Paszportowym w Urzędzie Dzielnicy Żoliborz

- w poniedziałki w godz. 10:00 - 17:30, od wtorku do piątku w godz. 8:00 - 15:30

 • Terenowy Punkt Paszportowy w Garwolinie -
  Garwolin, ul. Mazowiecka 26

Godziny otwarcia:

poniedziałek-piątek: 08:00 - 15:30

STRONA INTERNETOWA

 • Terenowy Punkt Paszportowy w Legionowie -
  Legionowo, ul. Józefa Piłsudskiego 41

Godziny otwarcia:

poniedziałek: 08:00 - 17:45

wtorek - piątek: 08:00 - 15:45

Możliwość rezerwacji kolejki - LINK

STRONA INTERNETOWA

 • Terenowy Punkt Paszportowy w Mińsku Mazowieckim
  Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 16

(obowiązuje system rezerwacji kolejki)

Rezerwacji kolejki należy dokonać: link do strony

Godziny otwarcia

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00- 15:30
środa: 8:00-16:30
piątek: 8:00-14:30

STRONA INTERNETOWA

 • Terenowy Punkt Paszportowy w Otwocku
  Otwock, ul. Komunardów 10 - obowiązuje system rezerwacji wizyty pod nr tel. 22 60-07-120

Godziny otwarcia:

poniedziałek: 08:10-16:45

wtorek-czwartek: 8:10-15:45

piątek: 08:10-14:45

STRONA INTERNETOWA

 • Terenowy Punkt Paszportowy w Ożarowie Mazowieckim
  Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 129/133, pok. 12

Godziny otwarcia:

poniedziałek: 9:00-16:30
wtorek - piątek: 8:00- 15:30

STRONA INTERNETOWA

 • Terenowy Punkt Paszportowy w Piasecznie
  Piaseczno, ul. Chyliczkowska 14

(obowiązuje system rezerwacji wizyty na złożenie wniosku - rezerwacja.piaseczno.pl)

Godziny otwarcia:

poniedziałek-piątek: 07:00-16:00

STRONA INTERNETOWA

 • Terenowy Punkt Paszportowy w Pruszkowie
  Pruszków, ul. Drzymały 30

Godziny otwarcia:

poniedziałek, środa: 8:00-17:30
wtorek, czawrtek: 8:00-15:30
piątek: 8:00-13:30

STRONA INTERNETOWA

 • Terenowy Punkt Paszportowy w Wołominie
  Wołomin, ul. Wileńska 29A

Godziny otwarcia:

poniedziałek: 8:00-16:30
wtorek, środa, czawrtek: 8:00-15:30
piątek: 8:00-14:30

STRONA INTERNETOWA

 • Terenowy Punkt Paszportowy w Łomiankach
  Łomianki, ul. Warszawska 115

Godziny otwarcia:

poniedziałek: 10:00-18:00
wtorek, środa, czwartek, piątek: 8:00-16:00

STRONA INTERNETOWA

Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (możliwość złożenia wniosku bez wcześniejszego zapisu)

 • Delegatura Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ciechanowie, ul. 17 Stycznia 60

- w poniedziałki w godz. 10:00 - 17:30, od wtorku do piątku w godz. 8:00 - 15:30

- możliwość dokonania opłaty we wpłatomacie - płatność kartą płatniczą

 • Delegatura Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ostrołęce, ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” 15

- w poniedziałki w godz. 10:00 - 17:30, od wtorku do piątku w godz. 8:00 - 15:30

 • Delegatura Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Płocku, ul. Kolegialna 15

- w poniedziałki w godz. 10:00 - 17:30, od wtorku do piątku w godz. 8:00 - 15:30

- możliwość dokonania opłaty we wpłatomacie - płatność kartą płatniczą

 • Delegatura Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu, ul. Stefana Żeromskiego 53

- w poniedziałki w godz. 10:00 - 17:30, od wtorku do piątku w godz. 8:00 - 15:30

 • Delegatura Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 38

- poniedziałek w godzinach od 10.00 do 17.30, od wtorku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.30

- możliwość dokonania opłaty we wpłatomacie - płatność kartą płatniczą

Miejsca składania wniosków i odbierania paszportów - Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie - Portal Gov.pl (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Twana Towne Ret

Last Updated:

Views: 6438

Rating: 4.3 / 5 (44 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Twana Towne Ret

Birthday: 1994-03-19

Address: Apt. 990 97439 Corwin Motorway, Port Eliseoburgh, NM 99144-2618

Phone: +5958753152963

Job: National Specialist

Hobby: Kayaking, Photography, Skydiving, Embroidery, Leather crafting, Orienteering, Cooking

Introduction: My name is Twana Towne Ret, I am a famous, talented, joyous, perfect, powerful, inquisitive, lovely person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.